03 cấp độ quản lý là gì? Vai trò của các cấp độ quản lý trong doanh nghiệp

Mọi tổ chức đều cần có hệ thống phân cấp để thiết lập một chuỗi quyết định nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả. Chuỗi quyết định này được sử dụng để xác định mức độ quyền hạn và trách nhiệm gắn liền với mọi vị trí trong một tổ chức và các cấp quản lý sẽ thể hiện rõ điều này. Vậy các cấp quản lý là gì? Hãy cùng WeWin tìm hiểu trong bài viết sau. 

1. Các cấp độ quản lý là gì?

Các cấp độ quản lý đề cập đến ranh giới phân định giữa các nhân viên trong một tổ chức
Các cấp độ quản lý đề cập đến ranh giới phân định giữa các nhân viên trong một tổ chức

Các cấp độ quản lý đề cập đến ranh giới phân định giữa các nhân viên trong một tổ chức trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm được phân bổ cho họ. Hai cụm từ quan trọng trong định nghĩa này là:

 • Sự khác biệt giữa các nhân viên: Mỗi nhân viên trong một tổ chức làm việc trên một loạt công việc khác nhau để đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Họ được giao những công việc khác nhau và được phân bổ trách nhiệm khác nhau.
 • Cơ sở về quyền hạn và trách nhiệm: Sự phân biệt giữa người lao động được thực hiện trên cơ sở quyền chỉ thị, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới cũng như nghĩa vụ hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn.

2. Tại sao các cấp độ quản lý lại quan trọng?

Các cấp độ quản lý giúp đảm bảo tính hiệu lực và hiệu suất trong công việc được thực hiện trong tổ chức.

Có nhiều chức năng cần được xử lý đồng thời trong một tổ chức mà một người không thể giải quyết tất cả. Vì vậy, công việc được phân chia giữa các nhân viên theo kỹ năng, kinh nghiệm và vị trí của họ trong tổ chức. Mỗi người quản lý phải đảm nhiệm một phần công việc nhất định của tổ chức và giám sát cấp dưới của mình để hoàn thành trách nhiệm của mình đối với công ty.

3. 03 cấp độ quản lý là gì?

3 cấp độ quản lý
3 cấp độ quản lý

Một tổ chức truyền thống thường được chia thành ba cấp độ:

 • Quản lý cấp cao 
 • Quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp thấp

Quyền hạn và mức độ trách nhiệm của người quản lý ở mỗi cấp độ này giảm dần khi chúng ta di chuyển xuống bậc thang. Thông thường, các cấp này được thể hiện dưới dạng kim tự tháp có nhiều nhà quản lý cấp thấp hơn, ít nhà quản lý cấp trung hơn và số lượng nhà quản lý cấp cao nhất ít nhất.

4. Quản lý cấp cao nhất là gì?

Quản lý cấp cao nhất đề cập đến những người nắm giữ vị trí cao nhất chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ công ty, do đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển chung của tổ chức. Họ chịu trách nhiệm trước các cổ đông và công chúng.

4.1. Ban quản lý cấp cao nhất giữ chức danh gì?

Các nhà quản lý cấp cao thường giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc điều hành (COO), Chủ tịch, Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành và các chức danh phức tạp cấp cao khác.

4.2. Vai trò của quản lý cấp cao nhất là gì?

Quản lý cấp cao nhất
Quản lý cấp cao nhất

Việc quản lý cấp cao nhất đảm bảo sự vận hành ổn định của toàn bộ tổ chức. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Vai trò của họ có thể được chia thành 4 loại sau:

 • Đặt chiến lược và mục tiêu cho tổ chức : Vai trò chính và quan trọng nhất của quản lý cấp cao là đặt ra các mục tiêu cho toàn bộ tổ chức. Điều này có nghĩa là các nhà quản lý cấp cao nhất không giới hạn suy nghĩ của họ ở một sản phẩm hoặc bộ phận cụ thể, họ làm việc hướng tới việc xây dựng các mục tiêu chiến lược cho tổ chức.
  Mục tiêu là những cột mốc dài hạn mà một tổ chức mong muốn đạt được hoặc hoàn thành. Mục tiêu có thời hạn, có thể đo lường được và chính xác. Chúng giúp xác định các bước hỗ trợ đạt được một mục tiêu cụ thể. Bất kỳ tổ chức nào cũng đều hướng đến mục tiêu chính là sự tồn tại, lợi nhuận và tăng trưởng. Ban quản lý cấp cao nhất giúp xác định các mục tiêu này theo các thông số thực.
 • Xây dựng chính sách và kế hoạch hành động : Ban quản lý cấp cao nhất xây dựng các chính sách và hướng dẫn chi phối hoạt động của tổ chức. Nó cũng đưa ra kế hoạch hành động dài hạn cũng như ngắn hạn để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
  Các chính sách sẽ giúp xác định cách thức thực hiện một số việc nhất định trong một tổ chức. Ví dụ, một tổ chức có thể có chính sách chỉ tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm. Do đó, các chính sách hướng dẫn nhân viên trong tổ chức về cách thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
 • Mua sắm các nguồn lực: Ban quản lý cấp cao nhất cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực cần thiết đều có sẵn khi công ty yêu cầu. Điều này bao gồm các nguồn lực tài chính như tiền bạc, nguồn lực vật chất như máy móc, nguồn nhân lực hoặc nhân viên.
 • Người hòa giải giữa công chúng và tổ chức: Ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc giữa công chúng và tổ chức. Họ là bộ mặt của công ty, đại diện cho công ty tại các cuộc họp báo, các cuộc họp mặt xã hội và các sự kiện khác.

5. Quản lý cấp trung là gì?

Quản lý cấp trung là người trung gian giữa quản lý cấp cao, người đưa ra quyết định và quản lý cấp thấp hơn, người chỉ đạo công việc của những người lao động không quản lý trong tổ chức. Quản lý cấp trung chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các kế hoạch và mục tiêu do quản lý cấp cao đặt ra.

Họ chủ yếu được nhóm lại trên cơ sở các phòng ban hoặc bộ phận mà họ làm việc. Quản lý cấp thấp hơn chịu trách nhiệm trước quản lý cấp trung, những người này lần lượt chịu trách nhiệm trước các giám đốc điều hành cấp cao.

5.1. Ban quản lý cấp trung giữ chức danh gì?

Các nhà quản lý cấp trung thường có chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc bộ phận như Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính, Giám đốc cộng đồng, v.v. Họ cũng có thể được phân chia dựa trên Chi nhánh.

5.2. Vai trò của quản lý cấp trung là gì?

Quản lý cấp trung
Quản trị cấp trung

Ban quản lý cấp trung chịu trách nhiệm truyền đạt các mục tiêu và mục đích do các nhà điều hành cấp cao đặt ra cho quản lý cấp dưới và đảm bảo rằng công việc do quản lý cấp dưới thực hiện phù hợp với các mục tiêu này. Vai trò của người quản lý cấp trung có thể được liệt kê như sau:

 • Giải thích các kế hoạch và truyền đạt chúng cho quản lý cấp thấp hơn : Các nhà quản lý cấp trung giải thích các kế hoạch và chính sách do quản lý cấp cao nhất đặt ra và truyền đạt chúng một cách hiệu quả cho quản lý cấp dưới để mọi người làm việc hướng tới mục tiêu đã đề ra.
 • Báo cáo kết quả và phản hồi cho các nhà điều hành cấp cao : Ban quản lý cấp cao mong muốn ban quản lý cấp trung truyền đạt bất kỳ phản hồi nào từ quản lý cấp thấp hơn tới họ. Họ cũng cần gửi báo cáo thường xuyên cho các giám đốc điều hành cấp cao nhất.
 • Tạo động lực cho nhân viên : Quản lý cấp trung chịu trách nhiệm thúc đẩy nhân viên làm việc để đạt được mục tiêu của tổ chức. Họ được yêu cầu cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn liên tục để giúp nhân viên cải thiện hiệu suất của họ để văn hóa tích cực chiếm ưu thế trong tổ chức.
 • Thuê và đào tạo nhân viên : Ban quản lý cấp trung chịu trách nhiệm tuyển dụng những người phù hợp nhất cho tổ chức và đào tạo họ để họ có thể đạt được mức hiệu quả cao như một nhân viên bình thường. Họ cũng cần đánh giá hiệu suất của tất cả nhân viên một cách đều đặn.

6. Quản lý cấp thấp hơn là gì?

Ban quản lý cấp thấp hơn là nhóm quản lý cấp thấp nhất (còn gọi là người quản lý hoặc giám sát viên cấp một) trong một tổ chức chịu trách nhiệm quản lý công việc của các nhân viên không thuộc quyền quản lý của tổ chức. Họ chịu trách nhiệm trước các nhà quản lý cấp trung và cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về công việc trong tổ chức.

6.1. Ban quản lý cấp dưới nắm giữ những chức danh gì?

Người quản lý cấp thấp hơn thường có tên Giám sát, Quản đốc, Giám sát ca, Quản lý cửa hàng và các vị trí khác liên quan đến giao tiếp trực tiếp với công nhân (nhà máy) của tổ chức.

6.2. Vai trò của quản lý cấp thấp hơn là gì?

Quản lý cấp thấp
Quản lý cấp thấp

Quản lý cấp thấp hơn đóng vai trò không thể thiếu trong một tổ chức vì họ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Họ hiểu rõ những vấn đề mà người lao động gặp phải và đóng vai trò là đầu mối liên lạc giữa ban quản lý cấp trung và lực lượng lao động. Chất lượng sản xuất phụ thuộc vào họ. Vai trò của quản lý cấp thấp hơn có thể được chia thành các điểm sau:

 • Giám sát lực lượng lao động : Quản lý cấp dưới chịu trách nhiệm giám sát công việc của công nhân và cung cấp hướng dẫn cho họ khi được yêu cầu. Họ cần thấy rằng các quy trình do công nhân xử lý được thực hiện theo thời hạn do quản lý cấp trung đưa ra.
 • Duy trì tiêu chuẩn và chất lượng công việc : Vì quản lý cấp dưới tương tác trực tiếp với người lao động nên họ có thể dễ dàng giúp đảm bảo rằng tiêu chuẩn và chất lượng công việc không bị ảnh hưởng.
 • Cải thiện tinh thần của người lao động : Ban quản lý cấp dưới chịu trách nhiệm cải thiện tinh thần của người lao động và thúc đẩy họ làm việc hiệu quả và năng suất. Họ quản lý mối quan hệ giữa tổ chức và lực lượng lao động, truyền đạt mọi bất bình mà lực lượng lao động gặp phải tới các nhà quản lý cấp trên và giải quyết chúng để duy trì sự hài hòa trong tổ chức.
 • Giảm thiểu lãng phí : Quản lý cấp thấp hơn có trách nhiệm giảm thiểu lãng phí thời gian, vật liệu và công sức trong quá trình sản xuất. Họ cũng chịu trách nhiệm duy trì kỷ luật giữa các công nhân. 

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm được phân bổ, các cấp quản lý sẽ phối hợp nhằm vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và ổn định nhất, hướng đến mục tiêu chiến lược dài hạn. Đây cũng chính là nền tảng giúp doanh nghiệp luôn duy trì và phát triển bền vững trong tương lai. 

Tìm hiểu thêm:

WeWin Media
WeWin Media

WeWin Team là đội ngũ Content Creator có niềm đam mê mãnh liệt với ngành marketing nói chung và ngành quảng cáo ngoài trời nói riêng

Share:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn